Möte på Sturehof ikväll

I min partiavdelning, Stureplanscentern, har vi delat in oss i arbetsgrupper för politisk utveckling inom olika områden. Själv leder jag den grupp som ska ta fram idéer kring mat, dryck, jakt, jordbruk och fiske. Har du inspel, eller till och med har lust att delta, är det bara att höra av sig.

En annan av grupperna är den som ska diskutera stadsbyggnad. De är först ut med en serie om tre möten efter varandra och ikväll ska vi få lyssna till Jerker Söderlind, arkitekt, journalist, författare och forskare/lärare på KTH, med många idéer om hur planprocessen skulle kunna fungera bättre.

Som vanligt är alla välkomna, oavsett ideologisk övertygelse och partitillhörighet. Platsen är O-baren inne på Sturehof. Observera dock tiden, 1730!


Mer info på Stureplanscentern.se och på facebookeventet.

Tunnelbanan del i ny stadsbyggnadsdoktrin

Idag står det att läsa i SvD om att det råder oenighet inom Alliansen i Stockholm om tunnelbanans utbyggnad. Socialdemokraterna vill gärna ta plats i frågan och erbjuder möjlighet till ”förutsättningslösa diskussioner” över blockgränserna.

Man ska ha i minnet att Socialdemokraterna i opposition nu liksom är för allting som kostar pengar och tunnelbana kostar en jäkla massa pengar.
Jag tror att man behöver se Stockholms infrastruktur och stadsbyggnad på ett sammanhållet sätt. Vi behöver bygga fler bostäder och vi måste planera för tillväxt. Stockholms näringsliv ska ha goda möjligheter att utvecklas utan onödiga hinder.
Tunnelbanan är inte alltid superkul i rusningstrafik, men den sväljer väldigt stora trafikvolymer och klarar belastningstoppar på ett helt annat sätt än andra trafikslag. Den är också mycket miljövänlig. Med ökad kapacitet i tunnelbanan får vi undan en massa trafik från gatorna, vilket skapar utrymme för cyklar, bilar och bussar att ta sig fram.
Med en bra politik för tillväxt ökar också möjligheterna även till dyrbara investeringar, som exempelvis utveckling av tunnelbanan.
Jag tror att vi – som en del i en ny sammanhållen politik för tillväxt i Stockholm – behöver föra in en effektivitetskomponent i prissättningsmodellen för exploateringar. Exempelvis borde ”Fill-in” (förtätning), och nyexploatering med hög densitet (i den mån luckor finns), i närhet till tunnelbanesystemet stimuleras genom en generell, lättbegriplig och rättssäker nedsättning av köpeskillning/tomträttsavgift för exploatören.
Det finns säkert många aspekter av detta och frågan behöver stötas och blötas med förvaltningens experter (och förhandlas i Alliansen), men jag lovar att återkomma i frågan.
När det gäller tunnelbanan tror jag att det vore att stort misstag att inte låta den koppla an till nya Karolinska. Nu när vi bygger landets finaste sjukhus måste vi göra det lätt för folk att ta sig dit!

Rädda Tors torn!

Tillsammans med Christer Mellstrand debatterar jag idag på Newsmill om att ”Tors torn” är en unik möjlighet att bryta ny mark för Stockholms stadsbyggnad.

Att bygga högt är att bygga mark- och energieffektivt. Staden växer och istället för att den ska växa på bredden vill vi hellre se tillväxten på höjden. Staden får inte straffa djärva och nydanande projekt, utan måste möta de utmaningar som en ny typ av byggnader kräver med rimliga villkor.
På sikt tror jag att vi måste hitta ett bättre system för att beräkna köpeskilling och tomträttsavgift, som är förutsebart, rättssäkert och som inte missgynnar ett effektivt utnyttjade av stadens ytor.